Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN FAM332_Facebook marketing (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
7 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B B
29 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
30 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
31 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
32 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
33 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B B
34 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B B
35 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
36 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
37 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B B
38 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
39 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
40 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
41 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B B
42 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
43 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
46 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
47 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
48 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
49 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
50 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
51 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
52 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
60 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
61 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
62 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
63 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
64 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
65 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
66 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
67 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
68 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
69 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
70 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
71 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
72 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
73 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
74 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
75 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
76 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
77 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
78 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B