Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ENG132_Anh văn 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A D
10 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
11 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A D
12 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
13 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
14 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
19 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
20 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
21 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
22 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D D
23 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
24 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
25 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
26 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D D
27 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
28 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
29 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
30 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B D
31 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B D
32 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
33 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B D
34 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
35 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
36 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
37 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
38 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
39 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
40 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
41 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
42 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
43 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
44 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A D
45 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
46 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
47 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
48 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
49 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
50 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
51 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
52 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
53 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
54 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C D
55 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
56 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
57 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C D
58 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
59 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C D
60 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
61 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
62 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
63 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
64 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
65 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
66 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
67 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
68 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E D
69 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
70 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E D
71 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E D
72 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
73 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E D
74 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
75 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E D
76 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
77 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
78 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
79 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
80 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
81 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
82 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
83 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
84 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
85 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
86 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
87 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
88 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
89 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
90 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
91 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D