Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ENG132_Anh văn 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
46 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
47 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
48 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
49 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B B
50 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
51 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
52 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
62 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
63 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
64 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
65 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
66 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
67 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
68 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
80 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
81 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
82 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
83 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
84 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
85 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
86 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
87 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C B
88 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C B
89 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
90 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
91 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
92 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
100 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
101 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
102 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A B
110 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
111 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
112 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A B
113 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
114 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
115 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
116 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
117 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
118 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
119 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
120 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
121 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A B
122 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B