Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN ENG132_Anh văn 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A A
5 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A A
6 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A A
7 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
8 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
9 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
10 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A A
11 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A A
12 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
13 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A A
14 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
15 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
16 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
17 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D A
18 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D A
19 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B A
20 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
21 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B A
22 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B A
23 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
24 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B A
25 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B A
26 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B A
27 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B A
28 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
29 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B A
30 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A A
31 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A A
32 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
33 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C A
34 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C A
35 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
36 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E A
37 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
38 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E A
39 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E A
40 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E A
41 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
42 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
43 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
44 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A A