Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ENG131_Anh văn 1 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
27 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
28 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
41 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B D
42 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
43 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
44 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
45 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B D
46 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
47 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B D
49 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
50 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B D
51 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
52 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
53 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
54 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
55 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
56 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B D
57 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
58 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
59 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
60 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
61 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
62 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
63 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A D
64 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A D
65 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
66 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
67 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
68 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
69 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C D
70 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
71 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
72 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
73 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
74 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
75 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
76 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
77 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
78 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
79 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
80 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
81 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
82 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
83 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
84 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
85 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E D
86 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E D
87 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
88 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E D
89 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
90 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
91 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
92 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
93 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
94 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
95 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
96 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
97 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
98 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
99 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
100 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
101 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
102 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
103 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
104 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D