Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN ENG131_Anh văn 1 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
109 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
110 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
111 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
112 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
113 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
114 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
115 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
116 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
134 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
135 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
180 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
181 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C