Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN ENG131_Anh văn 1 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A A
7 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A A
8 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A A
9 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A A
10 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
11 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
12 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A A
13 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A A
14 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A A
15 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
16 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A A
17 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
18 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
19 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A A
20 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D A
21 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D A
22 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D A
23 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D A
24 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D A
25 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D A
26 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B A
27 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B A
28 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B A
29 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B A
30 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B A
31 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B A
32 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B A
33 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
34 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
35 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A A
36 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A A
37 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
38 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C A
39 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C A
40 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E A
41 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E A
42 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
43 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E A
44 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E A
45 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
46 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
47 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A A