Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ENG123_Anh văn 3 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B B
52 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
68 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
80 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
81 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
82 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
83 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
84 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
85 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
86 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
87 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C B
88 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
89 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
90 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
91 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C B
92 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
100 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
101 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
102 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
112 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
113 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
114 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
115 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
116 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
117 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
118 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
119 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A B
120 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A B
121 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
122 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
123 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B