Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN ENG123_Anh văn 3 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A A
5 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A A
6 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
7 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
8 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
9 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A A
10 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A A
11 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A A
12 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
13 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
14 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
15 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D A
16 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D A
17 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D A
18 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D A
19 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D A
20 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D A
21 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D A
22 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B A
23 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
24 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B A
25 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B A
26 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
27 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B A
28 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B A
29 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B A
30 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
31 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A
32 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B A
33 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B A
34 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
35 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
36 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
37 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
38 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E A
39 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E A
40 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E A
41 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
42 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
43 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
44 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
45 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A A
46 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A A