Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN ELE131_Kỹ thuật điện tử (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
11 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A D
12 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
22 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
23 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
45 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D D
46 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
47 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B D
49 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
50 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B D
51 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
52 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
53 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B D
54 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B D
55 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
56 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
57 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
58 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
59 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
60 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B D
61 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
62 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
63 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
64 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
65 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A D
66 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A D
67 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
68 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
69 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C D
70 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
71 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
72 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C D
73 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
74 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
75 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
76 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
77 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
78 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C D
79 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C D
80 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
81 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
82 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
83 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E D
84 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
85 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E D
86 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
87 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E D
88 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
89 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
90 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
91 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
92 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
93 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
94 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
95 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
96 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
97 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
98 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
99 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
100 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A D
101 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
102 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
103 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A D
104 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
105 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
106 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
107 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
108 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A D
109 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
110 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D