Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN ELE131_Kỹ thuật điện tử (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
54 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
55 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
58 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
59 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
60 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
61 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
66 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
67 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
68 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
98 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
99 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
100 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A C
101 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
102 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
103 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
104 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
105 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
106 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
107 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
108 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
109 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
110 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
123 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
124 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
125 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
126 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
127 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
128 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
129 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
130 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
131 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
132 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
133 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
139 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
140 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
141 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
142 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
143 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
144 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
145 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
146 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
147 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
148 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
149 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
150 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C