Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN ELE131_Kỹ thuật điện tử (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
46 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
47 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B B
48 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
49 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B B
50 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
51 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
52 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
59 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
62 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
63 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
64 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
65 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
66 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
67 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
68 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
69 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
70 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
71 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
72 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
73 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C B
74 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
75 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
76 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
77 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
78 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
79 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
80 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
81 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E B
82 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
83 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
84 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
85 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
86 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
87 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
88 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
89 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
90 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
91 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
92 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
93 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
94 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
95 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
96 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
97 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
98 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
99 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
100 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
101 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
102 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
103 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A B
104 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
105 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
106 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
107 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
108 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B