Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A D
11 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
12 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A D
13 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A D
14 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
15 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
16 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A D
17 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A D
18 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A D
19 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A D
20 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
22 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A D
23 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
24 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
25 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A D
26 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A D
27 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
28 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A D
29 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A D
30 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
31 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A D
32 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
33 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
35 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
36 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
37 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
38 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A D
39 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
40 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
41 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
42 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
43 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
44 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
45 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
46 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A D
47 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A D
48 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
49 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
50 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
51 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
52 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
53 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
54 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
55 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
56 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D D
57 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
58 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D D
59 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
60 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D D
61 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D D
62 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D D
63 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
64 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
65 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
66 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B D
67 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B D
68 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B D
69 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
70 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B D
71 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B D
72 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
73 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B D
74 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B D
75 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B D
76 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B D
77 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
78 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B D
79 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B D
80 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B D
81 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B D
82 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B D
83 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B D
84 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B D
85 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B D
86 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B D
87 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B D
88 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
89 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B D
90 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
91 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B D
92 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B D
93 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
94 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B D
95 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
96 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
97 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B D
98 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B D
99 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
100 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
101 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
102 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
103 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
104 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
105 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
106 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
107 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
108 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A D
109 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A D
110 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C D
111 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
112 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C D
113 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
114 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
115 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
116 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
117 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
118 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C D
119 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C D
120 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
121 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
122 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C D
123 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
124 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
125 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
126 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
127 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
128 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
129 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C D
130 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
131 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C D
132 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
133 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C D
134 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C D
135 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D
136 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
137 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
138 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C D
139 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C D
140 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C D
141 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
142 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
143 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
144 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
145 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
146 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
147 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
148 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E D
149 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
150 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E D
151 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
152 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E D
153 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E D
154 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E D
155 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
156 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E D
157 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E D
158 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
159 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E D
160 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E D
161 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E D
162 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
163 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
164 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
165 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A D
166 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
167 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
168 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
169 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
170 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
171 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A D
172 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
173 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
174 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
175 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
176 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
177 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
178 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
179 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
180 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
181 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
182 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
183 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D