Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
57 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
80 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
81 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
82 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
83 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
91 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
92 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
95 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
96 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B C
97 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
98 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
99 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
100 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
101 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
112 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
113 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
114 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
115 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
116 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
117 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
118 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
119 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
120 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
122 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
123 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
124 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
125 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
126 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
127 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
128 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
129 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
130 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
131 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
132 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
133 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
134 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
135 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
136 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
137 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C C
142 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
143 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
144 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
145 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
146 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
147 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
160 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
161 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E C
162 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
163 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
164 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
165 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
166 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
167 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
168 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
169 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
170 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
171 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
180 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
181 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
182 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
183 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
184 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
185 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
186 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
187 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
188 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
189 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
190 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
191 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
192 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
193 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C