Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A D
11 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
22 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A D
23 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A D
24 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
25 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
26 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
27 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A D
28 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
29 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A D
35 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
36 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
37 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
38 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A D
39 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A D
40 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
41 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
42 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
43 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A D
44 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A D
45 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
46 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
47 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A D
48 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
49 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
50 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
51 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
52 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
53 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D D
54 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
55 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
56 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
57 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D D
58 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
59 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
60 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
61 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
62 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
63 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
64 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
65 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
66 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B D
67 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
68 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
69 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
70 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B D
71 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B D
72 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D
73 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B D
74 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B D
75 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B D
76 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B D
77 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B D
78 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
79 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B D
80 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
81 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
82 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
83 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
84 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B D
85 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
86 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
87 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B D
88 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B D
89 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
90 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
91 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
92 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
93 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
94 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
95 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A D
96 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A D
97 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
98 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
99 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A D
100 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
101 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
102 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
103 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
104 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
105 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
106 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C D
107 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
108 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
109 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
110 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
111 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
112 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
113 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C D
114 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
115 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C D
116 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
117 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
118 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
119 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
120 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E D
121 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E D
122 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
123 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
124 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E D
125 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
126 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E D
127 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E D
128 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E D
129 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E D
130 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E D
131 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
132 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E D
133 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
134 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
135 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
136 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
137 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
138 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
139 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
140 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
141 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
142 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
143 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
144 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
145 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
146 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A D
147 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
148 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
149 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
150 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
151 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
152 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A D
153 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D
154 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D