Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
112 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
113 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
114 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
115 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
116 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
117 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
118 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
134 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
135 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C