Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
34 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
37 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
38 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
39 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
40 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
41 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
42 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
43 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
46 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
47 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
48 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
49 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
58 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
59 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
60 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
61 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
62 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
63 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
64 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
65 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
66 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
67 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
68 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
69 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
70 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
71 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
72 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
73 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
74 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
75 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
76 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
77 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
78 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
79 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
80 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
81 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
82 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
83 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
84 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
85 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
86 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
87 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
88 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
89 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
90 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B