Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN DTM321_Khai phá dữ liệu (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
2 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
3 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
4 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
5 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
6 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
7 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
12 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
34 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
59 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
62 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
63 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
64 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
65 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
66 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
67 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
68 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
74 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
75 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
76 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
77 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
78 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C B
79 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
80 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
81 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
82 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C B
83 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
84 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
85 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
86 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
87 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
88 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
89 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
90 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
91 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
92 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
100 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
101 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
102 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
115 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
116 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B