Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B D
44 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
45 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
46 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B D
47 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B D
49 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
50 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B D
51 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D
52 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B D
53 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B D
54 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
55 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
56 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
57 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
58 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
59 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B D
60 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
61 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
62 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B D
63 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
64 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
65 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
66 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
67 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
68 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A D
69 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
70 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A D
71 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A D
72 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
73 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
74 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
75 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
76 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C D
77 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
78 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
79 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
80 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
81 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
82 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
83 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
84 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
85 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C D
86 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C D
87 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
88 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
89 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
90 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E D
91 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
92 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
93 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
94 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E D
95 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
96 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E D
97 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
98 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
99 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
100 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
101 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
102 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
103 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
104 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A D
105 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
106 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
107 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
108 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
109 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D