Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
33 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
34 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
35 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
36 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
37 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
38 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
39 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
40 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
41 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
42 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
43 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
57 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
58 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
59 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
60 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
61 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
62 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
63 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
64 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
65 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
66 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
67 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
68 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A C
69 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
80 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
81 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
82 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
83 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
84 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
85 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
86 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
87 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
88 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
89 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
90 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
91 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
92 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
95 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
96 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
97 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
98 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
99 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
100 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
101 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
102 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
103 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
104 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
105 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
106 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B C
107 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
108 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
109 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
110 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
111 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
112 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
113 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
114 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
115 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
116 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
117 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
118 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
119 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
120 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
122 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
123 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
124 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
125 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
126 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
127 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
128 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
129 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
130 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
131 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
132 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
133 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
134 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
135 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
136 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
137 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
138 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
139 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
140 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
141 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
142 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
143 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
144 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
145 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
146 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
147 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
148 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
149 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
150 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
151 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A C
152 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
153 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
154 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
155 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
156 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
157 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
158 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
159 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
160 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
161 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
162 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
163 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
164 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
165 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
166 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
167 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
168 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
169 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
170 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
171 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
172 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
173 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
174 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
175 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
176 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
177 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
178 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
179 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
180 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
181 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
182 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
183 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
184 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
185 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
186 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
187 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
188 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
189 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
190 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
191 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
192 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
193 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
194 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
195 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
196 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
197 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
198 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
199 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
200 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
201 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
202 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
203 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
204 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
205 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
206 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E C
207 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
208 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
209 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
210 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
211 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
212 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
213 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
214 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
215 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
216 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
217 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
218 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
219 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
220 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
221 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
222 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
223 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
224 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
225 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
226 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
227 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
228 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
229 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
230 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
231 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
232 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
233 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
234 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
235 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
236 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
237 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
238 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
239 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
240 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
241 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
242 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C