Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
24 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
34 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
35 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
36 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
37 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
38 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
39 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
40 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
41 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
42 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
43 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
44 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
45 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
46 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
47 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
48 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
49 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
50 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
51 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
52 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
53 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
54 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
55 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
56 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
57 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
58 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
59 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
60 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
61 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
62 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
63 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
64 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
65 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
66 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
67 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
68 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
69 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
70 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
71 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
72 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
73 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
74 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
75 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
76 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
77 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B
78 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B