Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN DOT331_Công nghệ DOT Net (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
7 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
67 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
68 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
87 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
88 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
89 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
90 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
91 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
92 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
100 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
101 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
102 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
103 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
115 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
116 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
117 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
118 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
119 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
120 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
121 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
122 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
123 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
124 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B