Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
45 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D D
46 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
47 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
48 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
49 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
50 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
51 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
52 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
53 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
54 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
55 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B D
56 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B D
57 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
58 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
59 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
60 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
61 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
62 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
63 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
64 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B D
65 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B D
66 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
67 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
68 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
69 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
70 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A D
71 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
72 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
73 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
74 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
75 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
76 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
77 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
78 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
79 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
80 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C D
81 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
82 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
83 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
84 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
85 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
86 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
87 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E D
88 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
89 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
90 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E D
91 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E D
92 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
93 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
94 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E D
95 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E D
96 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
97 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
98 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
99 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D
100 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
101 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
102 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
103 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
104 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
105 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
106 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
107 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
108 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
109 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
110 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
111 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
112 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
113 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
114 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
115 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
116 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
117 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
118 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
119 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D
120 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D