Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
19 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
33 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
34 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
35 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A C
36 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
37 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
57 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
58 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
59 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A C
60 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
61 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
74 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
75 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
76 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
80 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
81 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
82 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
83 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
84 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
85 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
86 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
91 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
92 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
93 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
94 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
95 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
96 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
97 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
98 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
99 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
100 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
101 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
102 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
103 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
104 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
105 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
106 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
107 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
112 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
113 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
114 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
115 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
116 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
117 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
118 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
119 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
120 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
122 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
123 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
124 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
125 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
126 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
127 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
128 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
129 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
130 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
131 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
132 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
133 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
134 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
135 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
136 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
137 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
138 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
139 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
140 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
141 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
142 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
143 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
144 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
145 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
146 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
147 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
148 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
149 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
150 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
151 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
152 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
153 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
154 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
155 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
156 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
157 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
158 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
159 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
160 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
161 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
162 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
163 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
164 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
165 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
166 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
167 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
168 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
169 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
170 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
171 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
172 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
173 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
174 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
175 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
176 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
177 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
178 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
179 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
180 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
181 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
182 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
183 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
184 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
185 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
186 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
187 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
188 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
189 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
190 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
191 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
192 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
193 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
194 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
195 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
196 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
197 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
198 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
199 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
200 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
201 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
202 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
203 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
204 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
205 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
206 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
207 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
208 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
209 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
210 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
211 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C