Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
34 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
35 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
36 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
37 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
38 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
39 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
40 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
41 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
42 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
43 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
46 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
47 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
48 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
49 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
59 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
62 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
63 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
64 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
65 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
66 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
67 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
68 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
69 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
70 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
71 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
72 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
73 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
74 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
75 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
76 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
77 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
78 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
79 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
80 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
81 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
82 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
83 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
84 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
85 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
86 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
87 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
88 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
89 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
90 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
91 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
92 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
93 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
94 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
95 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
96 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
97 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
98 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
99 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B