Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN DEW231_Thiết kế phát triển website (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A F
6 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
7 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
8 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A F
9 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D F
10 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D F
11 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D F
12 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D F
13 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B F
14 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
15 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B F
16 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B F
17 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
18 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C F
19 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C F
20 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C F
21 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C F
22 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C F
23 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C F
24 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C F
25 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
26 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C F
27 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C F
28 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
29 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E F
30 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E F
31 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E F
32 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
33 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E F
34 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E F
35 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A F