Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN DEW231_Thiết kế phát triển website (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
2 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
3 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
4 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
5 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
6 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
20 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
21 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
22 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
23 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
24 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
25 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
26 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
27 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
28 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
32 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
38 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
39 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
40 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
41 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
42 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
43 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
44 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
45 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
46 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
47 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
48 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
49 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
50 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
51 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
52 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
53 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
54 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
55 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
56 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
57 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
58 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
59 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
60 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
61 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
62 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
63 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
64 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
65 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
66 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
67 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
68 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
69 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
70 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
71 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
72 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
73 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
74 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
75 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
76 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
77 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
78 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
79 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
80 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
81 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
82 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
83 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
84 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
85 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
86 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
87 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
88 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
89 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
90 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
91 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
92 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
93 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
94 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
95 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
96 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
97 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
98 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
99 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
100 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C