Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN DEW231_Thiết kế phát triển website (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
2 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
3 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
4 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D A
5 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D A
6 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B A
7 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C A
8 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C A
9 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E A