Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN DEM231_Toán học rời rạc (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
6 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A F
7 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
8 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B F
9 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
10 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
11 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E F
12 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A F
13 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F
14 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A F