Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN DEM231_Toán học rời rạc (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
22 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
23 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
35 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
36 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A D
37 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
38 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
39 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
40 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
41 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
42 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
43 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
44 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
45 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
46 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
47 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
48 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
49 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
50 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
51 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D D
52 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
53 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
54 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
55 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
56 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D D
57 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
58 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
59 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
60 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
61 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
62 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
63 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B D
64 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
65 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
66 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
67 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
68 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B D
69 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B D
70 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B D
71 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B D
72 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B D
73 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
74 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B D
75 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B D
76 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
77 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B D
78 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
79 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
80 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B D
81 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
82 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
83 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
84 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
85 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
86 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C D
87 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
88 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
89 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
90 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
91 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
92 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
93 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
94 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C D
95 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
96 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
97 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D
98 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
99 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C D
100 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
101 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
102 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
103 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
104 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
105 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
106 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E D
107 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
108 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
109 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
110 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
111 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
112 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
113 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
114 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E D
115 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E D
116 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
117 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
118 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
119 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
120 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
121 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
122 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A D
123 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
124 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
125 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
126 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
127 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
128 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
129 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
130 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
131 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
132 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D