Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN DEM231_Toán học rời rạc (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
109 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
110 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
111 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
112 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
113 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
114 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
115 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
116 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
117 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
118 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
119 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
120 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
121 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
122 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
123 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
134 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
135 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
136 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
137 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
138 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
142 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
143 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
160 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
161 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
162 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
163 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
164 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
165 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
166 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
167 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
168 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
175 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
176 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
177 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
178 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
179 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
180 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
181 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
182 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
183 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
184 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
185 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
186 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
187 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
188 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C
189 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C