Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN DEM231_Toán học rời rạc (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
30 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
31 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
32 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
33 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
34 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
35 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
36 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
37 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
38 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
39 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
40 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
41 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
42 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
43 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
46 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
47 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
48 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
49 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
59 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
60 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
61 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
62 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
63 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
64 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
65 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
66 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
67 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
68 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
69 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
70 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
71 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
72 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
73 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
74 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
75 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
76 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
77 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
78 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
79 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
80 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
81 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
82 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
83 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
84 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
85 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B