Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN DEM231_Toán học rời rạc (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
3 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
4 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
5 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
6 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
7 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
8 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A
9 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
10 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A A
11 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
12 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
13 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A A