Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D F
6 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
7 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B F
8 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C F
9 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
10 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C F
11 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
12 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E F
13 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E F
14 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
15 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E F
16 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E F