Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A D
2 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
3 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D D
4 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
5 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
6 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
7 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
8 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A D
9 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
10 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
11 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
12 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
13 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
14 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
15 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C D
16 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D