Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
2 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
3 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
4 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
5 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
6 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
32 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
58 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
59 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
60 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
61 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
62 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
63 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
64 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
65 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
66 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
70 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
89 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
90 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
91 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
92 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
93 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
94 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
95 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
96 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
97 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
98 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
99 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
100 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
101 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
102 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
103 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
104 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
105 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
106 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
107 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
108 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
109 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
110 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
156 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
157 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
158 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
159 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
160 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
161 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
162 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C