Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
2 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
3 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
4 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
5 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
6 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
7 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
8 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
9 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
10 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
11 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
12 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
19 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
20 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
21 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
22 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
23 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
24 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
30 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
31 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
32 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
33 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
34 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
35 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
36 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
37 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B B
38 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
39 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
40 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
41 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
42 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
43 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
44 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
45 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
46 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
47 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
48 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
49 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
50 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
51 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
52 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
53 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
54 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C B
55 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
56 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
57 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
58 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
59 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
60 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
61 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
62 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
63 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
64 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E B
65 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
66 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
67 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
68 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
69 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
70 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
71 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
72 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
73 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
74 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
75 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B