Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
2 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
3 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D A
4 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D A
5 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B A
6 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C A
7 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
8 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E A
9 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A