Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A F
2 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A F
5 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A F
7 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
8 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
9 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
10 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A F
11 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B F
12 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
13 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B F
14 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B F
15 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B F
16 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C F
17 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
18 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
19 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E F
20 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
21 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A F