Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
34 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
35 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
36 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
37 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
38 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
39 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
40 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
41 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
42 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
43 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
44 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
45 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
46 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
47 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
48 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
49 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
50 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
51 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
52 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
53 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
54 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
55 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
56 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
57 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
58 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
59 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
60 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
61 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
62 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
63 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
64 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
65 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
66 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
67 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
68 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
69 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
70 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
71 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
72 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
73 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
74 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
75 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
76 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
77 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
78 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A B
79 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B