Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D A
2 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B A
3 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
4 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E A
5 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
6 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A