Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A F
6 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D F
7 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B F
8 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B F
9 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B F
10 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B F
11 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B F
12 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C F
13 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C F
14 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E F