Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
2 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
3 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
4 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A D
5 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A D
8 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
9 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
10 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B D
11 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
12 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
13 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
14 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
15 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B D
16 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
17 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
18 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
19 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B D
20 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
21 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
22 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
23 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C D
24 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
25 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
26 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E D