Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
5 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
6 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A C
7 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
8 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
9 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
10 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
46 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
47 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
48 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
49 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
50 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
51 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
52 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
53 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
54 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
55 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
58 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
59 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
60 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
61 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
66 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
70 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
74 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
75 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
76 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
77 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
78 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
79 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
80 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
81 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
82 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
83 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
84 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
85 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C