Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
5 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
6 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
7 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
8 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
9 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
10 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
11 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
12 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
13 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
14 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
15 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
16 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
17 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
18 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
19 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
20 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
21 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
22 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
23 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
24 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
25 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
26 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B