Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C A
2 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C A