Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN CTH332_Các chuẩn tin học trong y tế (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A F