Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN CTH332_Các chuẩn tin học trong y tế (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
2 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
3 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
4 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
5 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
6 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
7 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
8 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
9 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
10 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
11 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
12 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C