Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN CTH332_Các chuẩn tin học trong y tế (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
2 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
3 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
4 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
5 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
6 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
7 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
8 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
9 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
10 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
11 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B