Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
5 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C F
6 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E F